Look up and see

altona laverton uniting church

Rev Sani Vaeluaga, minister at Altona Meadows-Laverton and Lara Uniting Churches was inspired to write Look Up and See on Holy Saturday. His poem, published here in English and in Samoan, is based on Mark’s account (Mark 16:1-8) of the resurrection.

Look up and see the dawning of a new day

The grave that once held death

Now contains new life

The grave that once held an ending

Now becomes the opening of a new beginning

Look up and see a whole new life

Unfolding before you

God is doing a new thing

And it is scary but marvellous to behold

Behold, Look up and see

The unfolding of a new relationship with God

with others and with Christ

and give thanks for you are invited to share in it

Look up and see

Your shattered hopes and dreams

Now rekindled with a message to begin again

To share the new life with Christ…

You came and saw

Now go and tell

Go and see

Beyond your fear and amazement

Look up and hear the message for your hopes and prayers

That slowly and surely dilutes your grief and anxiety

On the road of duty and call of culture

Look up and feel the resurrected life

That invites you to respond:

Christ has been raised…

Go and tell the other disciples

He is going ahead of you

You will see him

Just as he told you

Look up and see the grace of God – the crucified and risen Christ,

who looks with the scars and pain of the First People crying out for justice;

he feels the longing of the poor; the refugees and asylum seekers; the marginalised; the lonely and the lost; the oppressed and the excluded.

He always looks

Before you

With you and

After you

Look up – Then look inward

Look up – Then look outward

For the crucified and risen Christ

Loves you

Calls you

And looks

With grace and faith in you –

Look up!

 

SAMOAN

Va’ai a’e ma iloa atu

Solo e Faavae I le Mareko 16:1-8 mo le Eseta 2018

Vaa’i a’e ma iloa atu I le tafa mai o ata o le taeao fou

O le tu’ugamau sa iai le oti

O lea ua iai le ola fou

O le tu’ugamau sa iai le i’uga

O lea ua avea ma avanoa o se amataga fou.

Va’ai a’e ma iloa atu le ola fou

Ua ataata mai i ou luma,

O se foafoaga fou ua faia e le Atua

E iai le fefe ae faauta i lona matagofie

Fa’auta, Va’ai a’e ma iloa atu

Le matala mai o se faia fou ma le Atua

ma isi tagata faapea Keriso

ma ia fa’afetai aua ua valaa’ulia oe e te au ai

Va’ai a’e ma iloa atu

Ou fa’amoemoega ma miti ua le taulau

Lea ua toe fuataina mai i le fea’u ma le valaa’u ‘ia toe amata’

Ia Molimau I le ola fou fa’atasi ma Keriso…

Ua e sau ma ua e va’ai

Alu la ia e molimau atu

Alu e va’ai

I tala atu o lou fefe ma lou ofo

Va’ai a’e ma fa’alogo atu i le feau mo ou fa’amoemoega ma tatalo

Na te liua lemu lou loto fa’anoanoa ma le le mautonu

I le auala o tiute masani ma le vala’au a tu ma aganu’u ua ola ai

Va’ai a’e ma pa’i atu i le ola ua au maia e le toe tu

O lo’o valaulia oe e te tali atu iai:

Ua fa’atuina Keriso

Alu la ia e molimau atu i isi o le a’uso’o

O lo’o muamua atu o Ia ia te outou

E tou te iloa fo’i o Ia

E pea ona Ia folafola atu ia te outou.

Va’ai a’e ma iloa atu le alofa tunoa o le Atua – le Keriso toe tu manumalo,

O lo’o va’ai atu ma manu’a ma tiga o ulua’i tagata o Ausetalia o loo fetagisi mo le fa’amasinoga tonu; o lo’o ia lagona manaoga o e matitiva; o le a’u sulufa’i ma e ua fa’atafea; o e ua agaleagaina; nofo to’atasi; o e ua leiloa; o e o pologa ma ua tagataesea.

E silasila pea o Ia

I aso ua mavae ao lei iai oe

I le taimi nei faatasi ma oe

I le lumana’i pe a mavae atu oe

Va’ai a’e – ona va’ai ifo lea oe ia te oe

Va’ai a’e – ona va’ai atu lea i isi tagata faapea le foafoaga

Aua o le Keriso toe tu manumalo

E alofa ia te oe

O loo valaau ia te oe

Ma sisila mai ona fofoga ia te oe

Ma le alofa tunoa ma le fa’atuatua ia te oe

Va’ai a’e!

Share Button

Comments

comments

Comments are closed.